PIANIFICAZIONE E PRODUZIONE

SUNRISE

REGISTA

HIROSHI KOBAYASHI

COMPOSIZIONE DELLA SERIE & SCRIPT

ICHIRO OHKOUCHI

IDEA ORIGINALE

Hajime Yatate
Yoshiyuki Tomino

PROGETTAZIONE PERSONAGGI ORIGINALI

MOGUMO

PROGETTAZIONE PERSONAGGI

MARIE TAGASHIRA
JURI TOIDA
HIROTOSHI TAKAYA

PROGETTAZIONE MECCANICA

JNTHED
KANETAKE EBIKAWA
WATARU INATA
IPPEI GYOBU
KENJI TERAOKA
TAKAYUKI YANASE

ANIMATORI MECCANICI RESPONSABILI

SHINYA KUSUMEGI
KANTA SUZUKI
SEIMEI MAEDA

CO-REGISTA

RYO ANDO

RICERCHE PER L'AMBIENTAZIONE

SEIICHI SHIRATO

RICERCHE PER LA FANTASCIENZA

YUYA TAKASHIMA

DIREZIONE MECCANICA

RYOJI SEKINISHI

DIREZIONE AMBIENTAZIONE

HISADAKE

BOZZETTI

E WO KAKU PETER
ESUTHIO

CONCEPT ART

LIN JUNBUN

DIRETTORE TECNICO

YOHEI MIYAHARA

ART DESIGNER

TOMOAKI OKADA
KENICHI MORIOKA
KAZUSHIGE KANEHIRA
JUNICHIRO TAMAMORI
YASUYOSHI UETSU

DIRETTORE ARTISTICO

AYUMI SATO

COLORI AMBIENTAZIONE

KAZUKO KIKUCHI

REGISTA CG 3D

SHINICHI MIYAKAZE

DESIGN GRAFICHE

KAORI SEKI

FOTOGRAFIA

SHOTA KODERA

MONTAGGIO

KENGO SHIGEMURA

DIRETTORE DEL SUONO

JIN AKETAGAWA

MUSICA

TAKASHI OHMAMA

PRODOTTO DA

BANDAI NAMCO FILMWORKS

SOTSU

MBS